หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม850  คน
สมาชิก0  คน

SCCOM211: การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
 
ชื่อหลักสูตร : SCCOM211:การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
ผู้สร้างหลักสูตร : kitti
ระยะเวลา : 49 วัน

เนื้อหา :
หลักการเขียนรูปแบบไวยากรณ์ประกอบภาษาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับค าสั่งรับข้อมูลแสดงผล ชนิดของข้อมูลแบบต่าง ๆ ค าสั่งด าเนินการ การท างานแบบวนรอบ การตรวจสอบเงื่อนไข โปรแกรมย่อย และฟังก์ชันต่าง ๆ และการใช้แฟ้มข้อมูลเบื้องต้นโดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ปาสคาล เบสิก ซี ฯลฯ ในการฝึกเขียนและพัฒนาโปรแกรม

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษาซี และการใช้ตัวแปลภาษาซี
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองและฝึกทักษะในการเขียนโปรแกรมภาษาซีเพื่อแก้ไขโจทย์ปัญหาต่าง ๆ
4. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงโครงสร้าง และการท างานของโปรแกรมภาษาซี และเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมอื่น ๆ

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 kitti

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0