หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม76  คน
สมาชิก0  คน

PM 441: การบรรณาธิกร
 
ชื่อหลักสูตร : PM 441:การบรรณาธิกร
ผู้สร้างหลักสูตร : chadsin
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
หลักเกณฑ์และรูปแบบการจัดทำหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร ประเภทต่าง ๆ หน้าที่และลักษณะงานรับผิดชอบในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และนิตยสาร การเตรียมต้นฉบับเพื่อการจัด พิมพ์ การตรวจแก้ต้นฉบับ การจัดหน้าและตกแต่งหน้าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ผลิตผลงานหนังสือพิมพ์และนิตยสาร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบในการจัดทำหนังสือ พิมพ์ และนิตยสารประเภทต่างๆ
2. เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ถูกต้อง เกี่ยวกับหน้าที่และลักษณะงานรับผิดชอบในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
3. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการเตรียมต้นฉบับเพื่อการจัดพิมพ์ การตรวจแก้ต้นฉบับ การจัดหน้าและตกแต่งหน้าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
4. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ ทักษะต่างๆ ที่ได้เรียนมาไปใช้ในการผลิตผลิตผลงานหนังสือพิมพ์และนิตยสาร

เอกสารอ้างอิง :
กันทิมา ธนะโสภณ. 2530. “แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนในหน้าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร”
ในเอกสารการสอนชุดวิชาการข่าวและบรรณาธิกรณ์ หน่วยที่ 6-9. นนทบุรี : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

จันทนา ทองประยูร. (2537). การออกแบบและจัดหน้าสิ่งพิมพ์. นนทบุรี :โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช.

ดรุณี หิรัญรักษ์. (2530). นิตยสาร. ภาควิชาการหนังสือพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

ประชิต ทิณบุตร. (2530). การออกแบบกราฟิก. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์

พงษ์ศักดิ์ ไชยทิพย์. (2544) เทคนิคการออกแบบงานกราฟฟิก. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น

มาลี บุญศิริพันธ์ และสมควร กวียะ. (2531), หลักการทำหนังสือพิมพ์เบื้องต้น(พิมพ์ครั้งที่ 2).
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ประกายพรึก.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. การถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์ (เอกสารคำบรรยายรายวิชา) ภาควิชา
สื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วิษณุ สุวรรณเพิ่ม.(2540). นิตยสาร(พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 chadsin
คณะวิทยาการจัดการ

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0