หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม57  คน
สมาชิก0  คน

MS336: การจัดการระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
 
ชื่อหลักสูตร : MS336:การจัดการระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
ผู้สร้างหลักสูตร : kwanchaiw
ระยะเวลา : 5 วัน

เนื้อหา :
ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบประยุกต์การใช้ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกลุ่มระบบการแบ่งกลุ่ม การปฏิบัติงานภายในองค์การธุรกิจ การจัดระบบสำนักงานสาขาและการสื่อสารข้อมูลทางการตลาด และข่าวสารทางธุรกิจทั้งเครือข่ายภายใน (Intranet) และภายนอกองค์การ (Internet)

วัตถุประสงค์ :
1. นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในโครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล
2. นักศักษามีความรู้และความเข้าใจการสื่อสารข้อมูล และอุปกรณ์ที่รองรับการสื่อสารข้อมูล
3. นักศักษามีความรู้และความเข้าใจในสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย
4. นักศักษามีความรู้และความเข้าใจการทำงานของระบบเครือข่ายท้องถิ่นแบบ Ethernet
5. นักศักษามีความรู้และความเข้าใจการทำงานของระบบเครือข่ายแบบไร้สาย
6. นักศักษามีความรู้และความเข้าใจการทำงานของกระบวนการค้นหาเส้นทางการสื่อสารข้อมูล
7. นักศักษามีความรู้และความเข้าใจการรักษาความปลอดภัย การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง
8. นักศักษามีความรู้และความเข้าใจการออกแบบระบบเครือข่ายเพื่อประยุกต์ใช้ในองค์การธุรกิจได้

เอกสารอ้างอิง :
จุตชัย แผงจันทร์ และอนุโชต วุฒิพรพงษ์.(2555).เจาะระบบ Network 3rd Edition.สำนักพิมพ์ ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.(2552).เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร.บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
ปิยะ สมบุญสำราญและไพโรจน์ ไววานิชกิจ.ระบบเครือข่ายชั้นเซียน เล่มที่ 4.บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
สุชาติ คุ้มมะณีและธวัชชัย ชมศิริ.(2552).เรียนรู้เครือข่ายและอุปกรณ์ CISCO ด้วยโปรแกรม Simulation.บริษัท โปรวิชชั่น จำกัด

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 kwanchaiw

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0