หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม68  คน
สมาชิก0  คน

MATH118: แคลคูลัส1(Calculus1) (อาจารย์รัชดาภรณ์ ทิมัน และ อาจารย์ศริญณา มาปลูก)
 
ชื่อหลักสูตร : MATH118:แคลคูลัส1(Calculus1) (อาจารย์รัชดาภรณ์ ทิมัน และ อาจารย์ศริญณา มาปลูก)
ผู้สร้างหลักสูตร : rachadaporn
ระยะเวลา : 43 วัน

เนื้อหา :
ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว อินทิกรัลของฟังก์ชันที่เน้นฟังก์ชันพีชคณิต อินทิกรัลของฟังก์ชันที่เน้นฟังก์ชันเลขชี้กำลัง อินทิกรัลของฟังก์ชันที่เน้นฟังก์ชันลอการิทึมและการประยุกต์อนุพันธ์

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและนำความรู้เกี่ยวกับลิมิตของฟังก์ชันไปเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ใช้กับเนื้อหาระดับสูงต่อไป
2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของอนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและสามารถหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่างๆ ได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของอินทิกรัลของฟังก์ชันและสามารถหาอินทิกรัลของฟังก์ชันต่างๆ ได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อหาที่เรียน
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
6. เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับมาใช้เป็นพื้นฐานของการศึกษาในระดับสูงต่อไป
7. เพื่อฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติงานอย่างประณีตเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อดทน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรอบคอบและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาแคลคูลัส1
8. เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น

เอกสารอ้างอิง :
1. ดำรง ทิพย์โยธาและคณะ, แคลคูลัส 1, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, 2555.
2. ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์, แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร, สกายบุ๊กส์, ปทุมธานี, 2555.
3. สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และ อนัญญา อภิชาตบุตร, แคลคูลัส Calculus1 ฉบับเสริมประสบการณ์, บริษัท พิมพ์ดีการพิมพ์ จำกัด, กรุงเทพฯ, 2553.
4. ดำรง ทิพย์โยธา และคณะ, แคลคูลัส1, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, 2547.
5. สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยาและคณะ, แคลคูลัส1, จูนพับลิชชิ่ง, กรุงเทพมหานคร, 2545.
6. ศรีบุตร แววเจริญ และ ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง, ทฤษฎีและโจทย์คณิตศาสตร์วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์, บริษัท วงตะวัน จำกัด, กรุงเทพฯ, 2521.
7. กมล เอกไทยเจริญ, แคลคูลัส 2, ธีรพงษ์การพิมพ์, กรุงเทพมหานคร.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 rachadaporn

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0