หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม63  คน
สมาชิก0  คน

ENG278: English for Science and Technology
 
ชื่อหลักสูตร : ENG278:English for Science and Technology
ผู้สร้างหลักสูตร : patumpornb
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
1. Vocabulary about science and tecchnology
2. Passages about science and technology

วัตถุประสงค์ :
1. Learner can get the meaning of vocabulary about science and technology.
2. Learner can read the passages about science and technology.

เอกสารอ้างอิง :
1. Redman, S & Shaw, Ellen. Vocabulary in use: Intermediate. Cambridge University Press, 2000.
2. Reading Science Strategies for English Language Learners: High beginning. The McGraw-Hill Companies. 2006.
3. Malinee, C. Expanding Reading Skills Level 6. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: 2553.
4. Fran Z. English for Science. A Pearson Education Company. USA: 1989.
5. เศรษฐวิทย์. อ่านภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้ผล. โรงพิมพ์เม็ดทราย. กรุงเทพฯ: 2544
6. เตรียมสอบ TOEFL Computer-Based Test (CBT). เทคนิคพริ้นติ้ง. กรุงเทพฯ: 2544
7. www.google.com
8. www.youtube.com
9. http://en.wikipedia.org/wiki/Pet

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 patumpornb
e-mail: aoyeng@hotmail.com
Tel: 0-89641-5121

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0