หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม184  คน
สมาชิก0  คน

GESC1415: วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 
ชื่อหลักสูตร : GESC1415:วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
ผู้สร้างหลักสูตร : kasama
ระยะเวลา : 15 วัน

เนื้อหา :
วิทยาศาสตร์กับชีวิต ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน รวมทั้งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ
3. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อคุณภาพชีวิต
4. เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม

เอกสารอ้างอิง :
เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 kasama
e-mail : offkasama@gmail.com
tel : 0842109904

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0