หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม176  คน
สมาชิก0  คน

BA.412: ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
 
ชื่อหลักสูตร : BA.412:ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
ผู้สร้างหลักสูตร : thum
ระยะเวลา : 4 วัน

เนื้อหา :
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญของการวิจัยธุรกิจ ขั้นตอนและวิธีการวิจัยทางธุรกิจประเภทของการวิจัย สถิติที่นำมาใช้ในการวิจัยทางธุรกิจ ปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐานการวิจัย ตัวแปรในการวิจัย กรอบแนวความคิดการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนเค้าโครงการวิจัย

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
2. เพื่อให้ผู้เรียนทราบขั้นตอน เทคนิคการใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ มาช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือการบัญชี


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : วจ.บธ. 238 สถิติสำหรับธุรกิจและการจัดการ

เอกสารอ้างอิง :
1. กัลยา วานิชย์บัญชา ,การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows ,พิมพ์ครั้งที่ 5 บริษัทธรรมสาร จำกัด ,2549
2. กัลยา วานิชย์บัญชา ,การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล ,พิมพ์ครั้งที่ 8 บริษัทธรรมสาร จำกัด ,2549
3. ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว ,การวิจัยธุรกิจ ,พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2549
4. ทองใบ สุดชารี ,การวิจัยธุรกิจ ปฏิบัติการวิจัยนอกเหนือตำรา ,ฉบับปรับปรุง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2549
5. บุญเรียง ขจรศิลป์, การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลในการวิจัยโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows Version 10-12 ,พิมพ์ครั้งที่ 2 บริษัท เอส.พี.เอ็น.การพิมพ์ จำกัด, 2548
6. ยุทธ ไกยวรรณ์,วิธีวิจัยทางธุรกิจ ,พิมพ์ครั้งที่ 1 ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2548
7. วิชิต อู่อ้น , การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ,พิมพ์ครั้งที่ 1 บริษัท พรินท์แอทมี(ประเทศไทย) จำกัด, 2550
8. เอกชัย อภิศักดิ์กุล, การวิจัยธุรกิจ ,พิมพ์ครั้งที่ 2 เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2551

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 thum
อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เอกการจัดการ

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0