หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม63  คน
สมาชิก0  คน

BA313: การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
 
ชื่อหลักสูตร : BA313:การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
ผู้สร้างหลักสูตร : orawan19
ระยะเวลา : 86 วัน

เนื้อหา :
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการขั้นแนะนำ เนื้อหาจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของธุรกิจ กล่าวถึง ความหมายและความสำคัญของการประกอบธุรกิจ ประเภทของธุรกิจและการดำเนินงาน และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ส่วนของผู้ประกอบการ กล่าวถึง การเป็นผู้ประกอบการ หน้าที่ของผู้ประกอบการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการวางแผนธุรกิจ และทรัพยากรการบริหาร

วัตถุประสงค์ :
1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการได้
2.มีความรู้ความสามารถในการจัดการการธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการที่ดีได้
3.มีความสามารถในการจัดการธุรกิจได้ตามสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
4.มีความสามารถในการพัฒนาทักษะของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
5.มีความสามารถประยุกต์หลักการของการเป็นผู้ประกอบการใช้ได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
เป็นนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา BA313 การเป็นผู้ประกอบการ

เอกสารอ้างอิง :
ตุลา มหาผสุธานนท์. หลักการจัดการ หลักการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ์, 2545.
กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์. การจัดการธุรกิจขนาดย่อม. พิมพ์ครั้งที่ 7, กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น,2549.
ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา และดำรงศักดิ์ ชัยสนิท. ธุรกิจและการเป็นผู้ระกอบการ. มปท, 2549.
คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาราชภัฎสวนดุสิต. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ. กรุงเทพฯ: เสมาธรรม, 2548.
นิธินา ศรีประเสริฐ. 108 วิธีคิด 1009 วิธีการของผู้ประกอบการ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ทิปปิ้งพ้อยท์ 2545.
วิชัย มีชาติ. การบริหารองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. การบริหารการตลาดยุดใหม่. กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2546.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 orawan19
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0