หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม68  คน
สมาชิก0  คน

PR.447: การผลิตและการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
 
ชื่อหลักสูตร : PR.447:การผลิตและการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
ผู้สร้างหลักสูตร : tone2524
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
หลักการและเทคนิคการผลิตและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ฝึกปฏิบัติในการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ การวางแผนการผลิตรายการและการจัดรายการรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจความหมาย ประเภทและรูปแบบรายการวิทยุโทรทัศน์
2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทราบถึงองค์ประกอบสำคัญต่อการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์
3.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 4

เอกสารอ้างอิง :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2531). การสร้างสรรค์และผลิตสิ่งโฆษณา หน่วยที่ 1-8. สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี : มหาวิทยาลัย.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2533 . การผลิตรายการโทรทัศน์ หน่วยที่ 8-15. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี : มหาวิทยาลัย.
ไชยยศ เรืองสุวรรณ. (2520). เครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม.
นลินี สีตะสุวรรณ. (2552). ข้อเสนอแนะการผลิตละครโทรทัศน์ไทย. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ศรีเมืองการ
พิมพ์ จำกัด.
รดี ธนารักษ์.2554.การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
วสันต์ อติศัพท์. 2533. การผลิตเทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและฝึกอบรม. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
วิจิตร อาวะกุล. 2541. เทคนิคการประชาสัมพันธ์ : Public Relations Techniques. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิภา อุดมฉันท์ .2544. ยกเครื่องสื่อไทย. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
วิรัช ลภิรัตนกุล. (2538). การประชาสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุฬาร เนื่องจำนงค์ (2531). สื่อมวลชน วิทยุ-โทรทัศน์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต.
อรุณรัตน์ ชินวรณ์. (2553). สื่อประชาสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร: บริษัท วี. พริ้นท์ (1991) จำกัด.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 tone2524

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0