หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม838  คน
สมาชิก0  คน

HU: ทฤษฏีองค์การและการจัดการภาครัฐ
 
ชื่อหลักสูตร : HU:ทฤษฏีองค์การและการจัดการภาครัฐ
ผู้สร้างหลักสูตร : poopan
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
ศึกษาวิวัฒนาการของทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ การวิเคราะห์โครงสร้างองค์การ รูปแบบต่างๆทั้งองค์การรูปนัยและอรูปนัย การออกแบบองค์การ องค์ประกอบพื้นฐานของการออกแบบองค์การ จุดมุ่งหมายขององค์การ หน้าที่ อำนาจและอิทธิพล การติดต่อสื่อสาร กระบวนการวินิจฉัยสั่งการ สายการบังคับบัญชา การควบคุมการขัดแย้ง ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงองค์การ

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายถึงวิวัฒนาการของทฤษฎีองค์การได้
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายการวิเคราะห์โครงสร้างองค์การได้
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายถึงการออกแบบองค์การได้
4. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงองค์การ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์

เอกสารอ้างอิง :
สมคิด บางโม. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์, 2555
การบริหารและพัฒนาองค์การ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 poopan

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0