หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม48  คน
สมาชิก0  คน

BA234: การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานธุรกิจ (Software Package for Business)
 
ชื่อหลักสูตร : BA234:การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานธุรกิจ (Software Package for Business)
ผู้สร้างหลักสูตร : Thidaratw
ระยะเวลา : 247 วัน

เนื้อหา :
การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานธุรกิจประเภทต่างๆ วิธีการเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ ให้เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละชนิด ระบบงานและความสัมพันธ์ของระบบงานต่างๆ

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักองค์ประกอบและการทำงานเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการงานธุรกิจ
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการดำเนินงานทางธุรกิจในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดเก็บข้อมูลทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ เอกทรัพยากรมนุษย์ 16/05

เอกสารอ้างอิง :
1. Laudon, K. & Laudon, J.(2002) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. Pearson Education, Bangkok. (เรียบเรียงโดย สัลยุทธ์ สว่างวรรณ)
2. Long L. & Long, N. (2000) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ Computers. Pearson Education, Bangkok. (เรียบเรียงโดย ผ.ศ. ลานนา ดวงสิงห์)
3. โลกของคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และอินเทอร์เน็ต โดย ผศ. วาสนา สุขกระสานติ
4. ธาริน สิทธิธรรมชารี, สร้างระบบฐานข้อมูลอย่างมืออาชีพ Access 2003. บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด, กรุงเทพ. 2549
5. วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์, คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรมยุคใหม่. ศูนย์หนังสือจุฬา, กรุงเทพ.
6. http://www.nectec.or.th
7. หนังสือเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 Thidaratw

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0