หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม79  คน
สมาชิก0  คน

HSCI230: เพศศึกษา
 
ชื่อหลักสูตร : HSCI230:เพศศึกษา
ผู้สร้างหลักสูตร : peerachaya
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
ความรู้เรื่องเพศ การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ความเชื่อและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ ความผิดปกติทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การวางแผนชีวิต ปัญหาเกี่ยวกับเพศ การสอนเพศศึกษา จิตเวชศาสตร์กับเพศศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวกับเพศศึกษา หลักการสอนเพศศึกษา

วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับเพศศึกษา และมีการปฏิบัติที่เหมาะสมในเรื่องเพศ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรเพศศึกษษและวิธีการสอนเพศศึกษา
3.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและชุมชนต่อไป

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 peerachaya

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0