หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม25  คน
สมาชิก0  คน

PHSC140: กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
 
ชื่อหลักสูตร : PHSC140:กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
ผู้สร้างหลักสูตร : ninew
ระยะเวลา : 5 วัน

เนื้อหา :
โครงสร้าง หน้าที่และกลไกการทำงานของเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะ ตลอดจนความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายของมนุษย์เกี่ยวกับผิวหนัง กระดูกและข้อต่อ กล้ามเนื้อ ประสาท การไหลเวียน การหายใจ เพื่อให้มีการทำงานประสานกันอย่างสมดุลควบคุมการทำงานของระบบต่าง ๆ ให้อยู่ในภาวะปกติ

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ทราบถึงโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์
2. เพื่อให้ทราบถึงโรคภัยไข้เจ็บ และความพิการต่าง ๆ ที่เกิดจากความผิดปกติของรูปร่างและหน้าที่ของอวัยวะและระบบต่าง ๆ
3. เพื่อให้มีความตระหนักในความสำคัญของการดำรงรักษาอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย
4. เพื่อให้ปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการป้องกันรักษาอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายไม่ให้เกิดโรคและความพิการ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
สาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

เอกสารอ้างอิง :
ชูศักดิ์ เวชแพทย์. สรีรวิทยา 1. พิมพ์ครั้งที่ 2.โรงพิมพ์พรประเสริฐ พริ้นติ้ง จำกัด. กรุงเทพฯ. 2536
ชูศักดิ์ เวชแพทย์. สรีรวิทยา 2. พิมพ์ครั้งที่ 2.ศุภวนิชการพิมพ์. กรุงเทพฯ. 2536
บังอร ฉางทรัพย์. กายวิภาคศาสตร์ 1 (Anatomy I). พิมพ์ครั้งที่ 2. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 2552
บังอร ฉางทรัพย์. กายวิภาคศาสตร์: สรุปเนื้อหาเชิงระบบ เล่ม 2. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 2547
รำแพน พรเทพเกษมสันต์. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ (Human anatomy and
Physiology). พิมพ์ครั้งที่ 5. โสภณการพิมพ์. 2549
ภนารี บุษราคัมตระกูล. สรีรวิทยา: พยาธิสรีรวิทยาระบบกล้ามเนื้อและกระดูก. สำนักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 2553
เมตตา โพธิ์กลิ่น, อัญชลี เรืองพัฒนทวี และรังสิมา ใช้เทียมวงศ์. เอกสารประกอบการสอนวิชาสรีรวิทยา
เล่ม 1และเล่ม 2. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 2547
วิไล ชินธเนศ, ธันวา ตันสถิตย์ และมนตกานต์ ตันสถิตย์. กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (Human
Anatomy). พิมพ์ครั้งที่ 3. โรงพิมพ์เฟื่องฟ้า. กรุงเทพ. 2539
สำราญ สินแสงแก้ว. เอกสารประกอบการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์. โปรแกรม
วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 2547
อนันต์ อัตชู. กายวิภาคและสรีรวิทยา. ไทยวัฒนาพานิช. กรุงเทพ. 2521
Frederic H. Martini. Fundamentals of Anatomy & Physiology. 7th Edition. Benjamin Cummings
Publisher. 2005
Richard S. Snell. Clinical Anatomy. 7th Edition. Lippincott Williams & Wilkins Publisher. 2004
Rod R. Seeley, Trent D. Stephens and Philip Tate. Essentials of Anatomy and Physiology. 6th
Edition. McGraw-Hill Publisher. 2007

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 ninew

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0