หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม61  คน
สมาชิก0  คน

MK232: ศิลปะการขาย (Salesmanship)
 
ชื่อหลักสูตร : MK232:ศิลปะการขาย (Salesmanship)
ผู้สร้างหลักสูตร : cherry
ระยะเวลา : 66 วัน

เนื้อหา :
เนื้อหากล่าวถึงหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ตามรายละเอียดเนื้อหาของรายวิชาศิลปะการขายโดยเนื้อหาแบ่งได้เป็น 13 บท คือ การขายและศิลปะการขาย อาชีพการขายและความก้าวหน้าของพนักงานขาย บุคลิกภาพของพนักงานขาย ลูกค้าและพฤติกรรมของลูกค้า ความรู้พื้นฐานของพนักงานขาย กระบวนการขาย การเตรียมตัวก่อนเข้าพบลูกค้า การเข้าพบผู้มุ่งหวัง การเสนอขายและการสาธิตสินค้า การขจัดข้อโต้แย้ง การปิดการขาย การบริการหลังการขาย และการติดตามผลการขาย และจรรยาบรรณของพนักงานขาย

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในความหมายของการขายและศิลปะการขายตลอดจนขั้นตอนของกระบวนการขาย และจรรยาบรรณของพนักงานขาย
2. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงอาชีพการขายและความก้าวหน้าของพนักงานขาย
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปวิเคราะห์ถึงลูกค้าและพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในความหมาย ความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอย่างเหมาะสมกับวิชาชีพและการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพได้
5. เพื่อให้นักศึกษามีนิสัยในการเรียนรู้ รู้จักการทำงานเป็นกลุ่มและสามารถนำเสนอผลงานตามที่นักศึกษาได้ค้นคว้าได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศิลปะการขาย (MK232) ในภาคเรียนที่เปิดให้ลงทะเบียนเท่านั้น

เอกสารอ้างอิง :
จอนห์สัน, ทอม. (2546). สุดยอดการบริหารงานขาย. (แปลจาก Effective Sales Management โดย วรานนท์ ตั้งจักรวรานนท์ และ ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์). กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ต จำกัด.
ณงลักษณ์ จารุวัฒน์.(2554) ทำการตลาดอย่างไรให้โดนใจลูกค้าตลอดกาล. กรุงเทพฯ : บริษัท เนชั่น พริ้นติ้ง จำกัด
ดนัย เทียนพุฒ. (2546) ปั้นนักขายนักการตลาดพันธุ์ใหม่. กรุงเทพฯ : บริษัท นาโกต้า จำกัด.
ประไพศรี อินทรองพล. (2538). การขาย 1-2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2530). กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์
พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต. (2543). เทคนิคการขาย. กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์แม็ค จำกัด.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ : บริษัท ธีระฟิล์ม และ ไซเท็กซ์ จำกัด
สมศักดิ์ พงษ์เดช. (2551). ศิลปะการขาย. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์. (2550). ศิลปการขาย (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์.
ศศนันท์ วิวัฒนชาต. (2549). เทคนิคการขายอย่างมีประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สื่อ Internet
นิตยสาร Marketeer
หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ, หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ,หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ กรุงเทพธุรกิจ ฯลฯ

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 cherry

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0