หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม54  คน
สมาชิก0  คน

FST441: เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์
 
ชื่อหลักสูตร : FST441:เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์
ผู้สร้างหลักสูตร : piyawan
ระยะเวลา : 62 วัน

เนื้อหา :
โครงสร้างเต้านม สรีรวิทยาของการกลั่นสร้างน้ำนม การปลดปล่อยน้ำนม ปัจจัยที่มีผลต่อการกลั่นสร้างน้ำนม องค์ประกอบ คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยาของนมและผลิตภัณฑ์นม ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพของน้ำนม การเสื่อมเสีย การเก็บรักษา กรรมวิธีที่ใช้ในการแปรรูป ผลิตภัณฑ์นมชนิดต่าง ๆ การตรวจสอบคุณภาพของน้ำนม และมาตรฐานของน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ทราบอุตสาหกรรมนมในประเทศไทย
2. เพื่อให้ทราบและเข้าใจโครงสร้างของเต้านม การกลั่นสร้างและการหลั่งของน้ำนม
3. เพื่อให้ทราบองค์ประกอบ สมบัติทางเคมี กายภาพและจุลชีววิทยาของน้ำนมดิบ
4. เพื่อให้ทราบวิธีการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานน้ำนมดิบ
5. เพื่อให้ทราบประเภท วิธีการผลิต สมบัติและมาตรฐาน การเสื่อมเสียและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นม
6. เพื่อให้ทราบวิธีการทำความสะอาดอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมนม
7. เพื่อให้ทราบการสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมนม

เอกสารอ้างอิง :
กัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์. (2555). ระบบคุณภาพอาหาร (Quality System): GMP/HACCP. [Online]. Available: http://newsser.fda.moph.go.th/food/file/BenefitTrader/ BenefitGMP/GMP_System_Definition.pdf [2555, 12 มีนาคม].
จารุวรรณ มณีศรี. (2551). เทคโนโลยีอาหารหมัก. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ โฟร์เพซ.
ชูรัฐ แปลกสงวนศรี. (2553). เชื้อโคลิฟอร์มกับการผลิตนมพร้อมดื่มของไทย. สัตว์เศรษฐกิจ. 28(644), หน้า 44-48.
. (2554). การตรวจสอบคุณภาพนมพาสเจอร์ไรส์เพื่อปรับปรุงการผลิต. สัตว์เศรษฐกิจ. 29(664), หน้า 52-59.
ธันวา ไวบท. (2552). เทคโนโลยีการผลิตโคนม. นครสวรรค์: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
นิธิยา รัตนาปนนท์. (2551). เคมีอาหาร. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์.
. (2554). หลักการวิเคราะห์อาหาร. กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์.
บุญศรี จงเสรีจิตต์. (2553). จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์นม. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ประไพศรี ศิริจักรวาล และอุไรพร จิตต์แจ้ง. (2549). นม คุณค่าทางโภชนาการกับการเจริญเติบโตของเด็ก. วารสารจาร์พา. 13(88), 50-54.
ปศุสัตว์, กรม. (2554). มาตรฐานวิธีตรวจคุณภาพน้ำนมดิบ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
ฝึกอบรม, แผนก. (2547). การพัฒนาการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย. ใน สถาบันวิจัยและพัฒนา โคนม (บก.), คู่มือการเลี้ยงโคนม (หน้า 3-10). สระบุรี: องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย: ผู้แต่ง.
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, สำนักงาน. (2546). มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นมเปรี้ยว มอก. 2146-2546. กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง.
รังสินี โสธรวิทย์. (2553). เคมีและจุลชีววิทยาเบื้องต้นของอาหาร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
โรงงานอุตสาหกรรม, กรม. (2555). จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับนมและผลิตภัณฑ์นมจำแนกตามชื่อที่ขอจดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม. [Online]. Available: http://userdb.diw.go.th/results1.asp [2555, 11 มีนาคม]: ผู้แต่ง.
วรรณา ตั้งเจริญชัย และวิบูลย์ศักดิ์ กาวิละ. (2531). นมและผลิตภัณฑ์นม. กรุงเทพมหานคร: โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์.
วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา, ศูนย์. (2547ก). การรีดนม. [Online]. Available: www.dld.go.th/airc_nak/knowledge/files/H-2.doc [2555, 11มีนาคม]: ผู้แต่ง
. (2547ข). เต้านมการสร้างน้ำนองค์ประกอบของน้ำนม. [Online]. Available: http:// www.dld.go.th/airc_nak/ knowledge/files /H-1.doc [2555, 11มีนาคม]: ผู้แต่ง
วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, สำนัก. (2554). ทิศทางโคนมปี 54…กับความพร้อมในการแข่งขัน. สัตว์เศรษฐกิจ, 28(649), 39-46: ผู้แต่ง.
วิจัยและพัฒนาโคนม, กลุ่ม (2553). พันธุ์โคนม. [Online]. Available: http://www.dld.go.th/km/ th/index.php?option=com_content&view=article&id=273:2010-01-01-11-48-23&catid=41:present-general&Itemid=59 [2555, 11 มีนาคม]: ผู้แต่ง.
วิไล รังสาดทอง. (2547). เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่นจำกัด.
ศิริวัฒน์ อินทรมงคล ประสาร มณีรัตน์ โชค บูลกุล และศรเทพ ธัมวาสร. (2553). โคเนื้อ-โคนมไทย...แข่งขันกับเพื่อนบ้านได้จริงหรือ??? (ตอน โอกาสธุรกิจโคนมไทย). สัตว์เศรษฐกิจ, 27(627), 45-49.
เศรษฐกิจการเกษตร, สำนักงาน. (2555). จำนวนโคนมและผลผลิตน้ำนมดิบของไทย. [Online]. Available: http://www.2.oae.go.th [2555, 11 มีนาคม]: ผู้แต่ง.
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม, สำนักงาน. (2555). ปริมาณการผลิตอุตสาหกรรมรายผลิตภัณฑ์. [Online]. Available: http:// www.oie.go.th/academic/statistics [2555, 11 มีนาคม]: ผู้แต่ง.
สาธารณสุข, กระทรวง. (2543ก). ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 208) พ.ศ. 2543 เรื่อง ครีม. กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง
. (2543ข). ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 209) พ.ศ. 2543 เรื่อง เนยแข็ง. กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง
. (2544ก). ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 222) พ.ศ. 2544 เรื่อง ไอศกรีม. กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง
. (2544ข). ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 227) พ.ศ. 2544 เรื่อง เนย. กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง
. (2545). ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 266) พ.ศ. 2545 เรื่อง นมปรุงแต่ง. กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง
. (2547). ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 282) พ.ศ. 2547 เรื่อง นมโค (ฉบับที่ 2). กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง
. (2548). ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 289) พ.ศ. 2548 เรื่อง นมเปรี้ยว. กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง
. (2549). ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์. กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง
สุมณฑา วัฒนสินธุ์. (2545). จุลชีววิทยาทางอาหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สุมาลี เหลืองสกุล. (2541). จุลชีววิทยาทางอาหาร. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: ชัยเจริญ.
สุรีย์ นานาสมบัติ. (2539). เทคโนโลยีของนมและผลิตภัณฑ์นม. กรุงเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
สุวิมล พันธุ์ดี และเอกชัย สร้อยน้ำ. (2546). คู่มือการตรวจสอบคุณภาพน้ำนม. กรุงเทพมหานคร: โครงการเกษตรกู้ชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เสาร์ ศิวิชัย. (2547). การผลิตน้ำนมสะอาด. ใน สถาบันวิจัยและพัฒนา โคนม (บก.), คู่มือ การเลี้ยงโคนม (หน้า 87-107). สระบุรี: องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย: ผู้แต่ง.
อภิญญา เจริญกูล. (2553). เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์นม. [Online]. Available: http://www.elearning2.utcc.ac.th/officialtcu/econtent/sf411/ [2555, 12 มีนาคม].
อุษา เชษฐานนท์. (2555). มาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ปลอดภัย. กรุงเทพมหานคร: บริษัทแอคทีฟพริ้นท์ จำกัด.
Bishop, J. R., & Smukowski, M. (2006). Storage temperatures necessary to maintain cheese safety. Food Protection Trends. 26(10), 714-724.
Brennan, J. G., & Grandison, A. S. (2012). Food processing handbook: Volume 1. 2nd ed. Germany: Wiley-VCH Verlag & Co. KGaA.
Bylund, G. (1995). Dairy processing handbook. Sweden: LP Gafiska AB.
Clarke, C. (2004). The science of ice cream. UK: TJ International Ltd.
Daud, W. R. W. (2006). Drum dryers. In A. S. Mujumdar (Ed). Handbook of industrial drying. (pp. 203-213). 2nd ed. Taylor & Francis Group, LLC.
Farkye, N., Smith, K., & Schonrock, F. T. (2001). An overview of changes in the characteristics, functionality and nutritional value of skim milk powder (SMP) during storage. [Online]. Available: http://usdec.files.cms-plus.com/PDFs /FoodAid/SMPStorageFactSheet.pdf [2012, 12 March].
Febrianto, A., Kumalaningsih, S., & Aswari, A. W. (2012). Process engineering of drying milk powder with foam mat drying method. Journal of Basic and Applied Scientific Research. 2(4), 3588-3592.
Lee, W. L., & Lucey, J. A. (2000). Formation and physical properties of yogurt. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 23(9): 1127-1136.
Pandey, G. S., & Voskuil, G. C. J. (2011). Manual on milk safety quality and hygiene for dairy extension workers and dairy farmers. Lusaka Zambia: Golden Valley Agricultural Research Trust.
Schaefer, K. (2012). Laboratory catalogue for milk analysis. [Online]. Available: http://www.funke-gerber.de/FG_Kat_ENG.pdf [2012. 11 March].
Supavititpatana, P. (2007). Effects of Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus and yogurt ingredients on properties of corn milk yogurt. Unpublished doctoral dissertation, Chiang Mai University, Thailand.
Tamime, A. Y., & Robinson, R. K. (1999). Yoghurt science and technology. 2nd ed. England: TJ International.
Vishweshwar, N., & Krishnaiah, N. (2005). Quality control of milk and processing. India: Sindoor Graphics.
Walstra, P., Wouters, J. T. M., & Geurts, T.J. (2006). Dairy science and technology. 2nd ed. USA: Taylor & Francis Group, LLC.
Wattiaux, M. A. (2011a). 3) Carbohydrate metabolism in dairy cows. [Online]. Available: http://www.babcock.wisc.edu/sites/default/files/de/en/de_03.en.pdf [2012, 11 March].
. (2011b). 4) Lipid metabolism in dairy cows. [Online]. Available: http://www.babcock.wisc.edu/sites/default/files/de/en/de_04.en.pdf [2012, 11 March].
. (2011c). 5) Protein metabolism in dairy cows. [Online]. Available: http://www.babcock.wisc.edu/sites/default/files/de/en/de_05.en.pdf [2012, 11 March].
. (2011d). 20) Milk secretion in the udder of a dairy cow. [Online]. Available: http://www.babcock.wisc.edu/sites/default/files/de/en/de_20.en.pdf [2012, 11 March].

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 piyawan
piyawan@live.psru.ac.th
08-1021-9590

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0