หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม58  คน
สมาชิก0  คน

GELN105: ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
 
ชื่อหลักสูตร : GELN105:ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
ผู้สร้างหลักสูตร : chatkaew
ระยะเวลา : 43 วัน

เนื้อหา :
การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน


วัตถุประสงค์ :
ผู้เรียนสามารถสื่อสารด้วยภาษาฝรั่งเศสได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และผู้สนใจทั่วไป

เอกสารอ้างอิง :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม. การไหว้, 7 กันยายน 2556. http://www.act.ac.th/act_cai/thai/greet/
กาญจนา จิวะกิดาการ. (2545). เรียนรู้ภาษารัก ทักทายสไตล์ฝรั่งเศส. กรุงเทพฯ : สุดสัปดาห์สำนักพิมพ์.
จิแนต ชามาตย์. (2550). Un หรือ Une? เคล็ด(ไม่) ลับ 5 ขั้นตอน การแยกเพศของคำนามในภาษาฝรั่งเศส Le genre des noms en français. กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง.
ทรัตน์พร บัณฑิตย์. (2549). เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส 1. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม.
ทรัตน์พร บัณฑิตย์ นาคสวัสดิ์และฉัตรแก้ว ทองสุก. (2549). เอกสารประกอบการสอนวิชา ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร.พิษณุโลก :มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ธีระ รุ่งธีระ. (2552). ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ปาริชาติ ชุมสาย ณ อยุธยา. (2550). เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : เฉลิมนิจ.
ศรีภูมิ อัครมาส และนภัส แป้นพัฒน์. (2554). ฝรั่งเศสทันใจใน 5 นาที. กรุงเทพฯ:หน้าต่างสู่โลกกว้าง.
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม. การแสดงความเคารพพระมหากษัตริย์, 7 กันยายน 2556. http://www.kanchanapisek.or.th/kp8/mthai/res.html#5
Capelle, G. & Menand, R. (2009). Le nouveau taxi 1 Méthode de français. Paris : Hachette.
Grégoire, M. & Merlo, G. (2004). Grammaire progressive du français avec 400 exercices.
Paris: CLE International.
Miquel, C. (2009). Vite et Bien 1 Méthode rapide pour adultes. Baume-les Dames : Cle International.


รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 chatkaew
อาจารย์ประจำสาขาวิชาโทภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0