หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม50  คน
สมาชิก0  คน

รายวิชาภาษาไทย
TH : สอนเสริม ( การประสมคำ )
TH : ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการทางอุตสาหกรรม
TH1001 : หน่วยเสียง (อาจารย์พรอนันต์ ยอดจันทร์)
TH1122 : หลักการเขียนตัวสะกด
TH1234 : แนะนำการใช้ห้องสมุด
TH216373 : ระบบงานสารบรรณ
รายวิชาภาษาอังกฤษ
E : สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ENG 113 : กลวิีธีการอ่านอนุเฉท
ENG 116 : Grammar Form and Function Level 2 (อ.วารีรัตน์ สีแดง)
ENG162 : Business English II
ENG278 : English for Science and Technology
Geen112 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ปานวาด เชื้อสะอาด)
GEEN1125 : English for Communication (อ.พีรภัทร)
GEEN113 : ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
รายวิชาคอมพิวเตอร์
1010 : การใช้งาน LMS Learn Square
C : เนื้อหารายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการสอบพื้นฐาน 3 รายวิชา
C111100 : คอมพิวเตอร์เพื่อการบันเทิงเริงรมย์
C1234 : คอมพิวเตอร์
C1254 : การจัดการเหมืองข้อมูล
C1551 : คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
C2555 : Microsoft office2010
C4444 : การใช้งานLMS
C777 : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
C9999 : การใช้งานระบบ PSRU Loan System
C9999 : การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์
Comp116 : วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMP342 : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) -(อ.รติวัฒน์ ปารีศรี)
COMP375 : คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
Comp389 : คอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อประสม (อ.ภาวินี อินทร์ทอง)
COMP491 : สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (อ.รติวัฒน์ ปารีศรี)
GECS105 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
ICOM211 : ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการทางอุตสาหกรรม
INFO332 : การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(อ.รติวัฒน์ ปารีศรี)
INFO333 : การบริหารและควบคุมโครงการซอฟต์แวร์(อ.รติวัฒน์ ปารีศรี)
INFO411 : สังคมยุคดิจิตอล (Digital Social) 3(2-2-5)
MOS59 : ติวสอบ MOS Word 2010
คณะครุศาสตร์
1036703 : การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ
ECED211 : จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
ED : การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม (Special Education and Inclusive Education)
ED 1234 : กฏหมายการศึกษาไทย
ED001 : เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
ED002 : กราฟิกคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ED111 : การศึกษาปฐมวัย Early childhood Education (ดร.ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน)
EDTC736 : e-Learning การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ดร.บัญชา)
EDTR732 : การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนา (Instructional Design for Development)
EDU242 : การวิจัยการศึกษา (นางสาวพัชราวลัย มีทรัพย์)
EDUC 104 : จิตวิทยาสำหรับครู
EDUC 231 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา(ผศ.สมหมาย กาญจนโชติ)
EDUC 251 : จิตวิทยาสำหรับครู
EDUC 305 : กฎหมายการศึกษาไทย
educ111 : ภาษาไทยสำหรับครู(อ.นภาพร)
EDUC112 : ภาษาอังกฤษสำหรับครู (อ.ภาวิณี เดชเทศ)
EDUC225 : ภาษามือ (นางสาวกาญจนา สุขพิทักษ์)
EDUC232 : นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา (ดร.บัญชา)
EDUC241 : การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
EDUC251 : จิตวิทยาสำหรับครู หลักสูตร คบ.60 ฉบับปรับปรุง (ผศ.ดร.ภาวิดา มหาวงศ์)
EDUC331 : การสร้างสื่อการเรียนการสอน (ดร.บัญชา)
EDUC761 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (Dr.Buncha)
GEHU 103 : พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
PEED311 : หลักวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา (นันทิภาคย์ พวงสถิตย์)
PGED 474 : เทคนิคหางานและการสร้างงาน (เลือกเสรี)
PGED311 : จิตวิทยาบุคลิกภาพ (อ.เบญญาพัชร์ วันทอง)
PGED331 : ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม (อ.จอมขวัญ รัตนกิจ)
PSED1235 : .พฤติกรรม(อัญญณี)
sped 1121 : จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
BIOL130 : สัตววิทยา
CHEM111 : เคมีทั่วไป
CHEM111 : เคมีทั่วไป sec2
CHEM251 : ชีวเคมีพื้นฐาน
CHEM263 : เคมีวิเคราะห์ 1
CHEM473 : เอกสารประกอบการสอน เคมีเกี่ยวกับยา (ผศ.ดร. วิษณุ ธงไชย)
CHEM473 : ตำราเคมีเกี่ยวกับยา (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี)
COMP111 : ระบบปฏิบัติการ
COMP233 : ระบบฐานข้อมูล
COMP241 : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
COMP331 : ระบบจัดการฐานข้อมูล(อ.รติวัฒน์ ปารีศรี)
COMP342 : วิศวกรรมซอฟท์แวร์
COMP352 : การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านฐานข้อมูล (อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์)
COMP367 : เครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์เคลื่อนที่
ENV100 : พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVI347 : ทรัพยากรนันทนาการและการจัดการ
ENVI442 : การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
GEES142 : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
GEES142 : Life and Environment (ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม)
GESC1415 : วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
HSCI230 : เพศศึกษา
INFO113 : เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
INFO252 : เครือข่าย
INFO352 : เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการกระจาย
INFO361 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(รติวัฒน์ ปารีศรี)
MATH113 : พื้นฐานแคลคูลัส
MATH118 : แคลคูลัส1(Calculus1) (อาจารย์รัชดาภรณ์ ทิมัน และ อาจารย์ศริญณา มาปลูก)
MATH121 : หลักการทางคณิตศาสตร์ ( อ.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ)
MATH1519 : แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์1
MATH273 : คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
MATH322 : ทฤษฎีเซต
PHSC140 : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
PHYS351 : ฟิสิกส์เบื้องต้น (Elementary Physics)
SC555 : จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
SCCOM211 : การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
SCI123 : การจัดการฐานข้อมูล
SCI9867 : Internet Network
SCI9999 : การออกแบบระบบเครือข่าย
SCI9999 : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น(นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว)
STAT 112 : สถิติวิเคราะห์ (อาจารย์ ดร.ณัฏฐินี ดีแท้)
STAT111 : หลักสถิติ
STAT432 : โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย (อ.บัญชา)
วท.สว.202 : พลังงานกับสิ่งแวดล้อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ENG 011 : ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต
Eng 116 : Forms and Usage in Modern English II
ENG999 : English for Science and Technology
FR 376 : French for Hotel Management 1 (ผศ ดร ทรัตน์พร)
FR212 : Francais
GELN105 : ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
GELW1355 : กฎหมายสำหรับการดำเนินชีวิต (อาจารย์พิมล เกษมเสาวภาคย์)
GEPY 1215* : ปรัชญาชีวิต (Philosophy of Life) อ.เรณู หมีเทศ (Renu meethet)*
GESO132 : วิชา วิถีไทย (อ.ไชยรัตน์ ศิรินคร)
GESO132 : วิถีไทย
HU : การใช้งาน e-Learning ด้วยโปรแกรม LearnSquare
HU : วิชาทักษะเครื่องสายสี 1(Violin)
HU : ทฤษฏีองค์การและการจัดการภาครัฐ
IS231 : บริการอ้างอิงและสารสนเทศ (Reference and Information Services)
JP111 : ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น1
Jp113 : ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น1
JP216 ภาษา : ศศ.บ.
JP317 : ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาญี่ปุ่น
JP321 : ญี่ปุ่นศึกษา
LAW 432 : กฎหมายภาษีอากร
LAW112(Dr. : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
LING152 : Phonetics and Phonology
LING152 : Phonetics and Phonology (Taweesak)
MUED : ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1
PA141 : การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
SOC214 : ชุมชนศึกษา (อ.ไชยรัตน์ ศิรินคร)
คณะวิทยาการจัดการ
AB123 : การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
AC 101 : การบัญชีทั่วไป (ผศ.พัชรินทรา)
AC 321 : การบัญชีชั้นสูง 1 ADVANCED ACCOUNTING 1
AC 362 : ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
AC211 : การบัญชีชั้นกลาง 1
AC231 : การบัญชีต้นทุน 2 (Cost Accounting 2) / AC232
AC251 : การภาษีอากร
AC251 : การภาษีอากร 1
BA 330 : การจัดการการผลิต
BA.412 : ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
BA234 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานธุรกิจ (Software Package for Business)
BA313 : การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
BA361 : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)
BA363 : ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce)
BA493 : สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
COMM111 : หลักนิเทศศาสตร์
comm316 : การวิจัยนิเทศศาสตร์ ( Research in Communication Arts) 3(3- 0-6) ( Research in Communication Arts) การวิจัยนิเทศาศตร์
Comm322 : หลักสูตรนิเทศศาสตร์ การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
EC261 : เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Economics)
MK213 : การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา (Product and Pricing Management)
MK223 : การจัดการขาย (Sales Management)
MK232 : ศิลปะการขาย (Salesmanship)
MK312 : การตลาดบริการ
MS : การจัดการสินค้าคงคลังด้วยคอมพิวเตอร์ (Inventory Management by Computers)
MS : อบรบ e-Learning
MS 238 : สถิติสำหรับธุรกิจและการจัดการ
MS336 : การจัดการระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
PM 441 : การบรรณาธิกร
PM343 : การเขียนบทความและสารคดี
PR.447 : การผลิตและการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
TH113 : หลักการมัคคุเทศก์ (Principles of Tour Guide)
ws0041 : การพัฒนาบุคลิกภาพ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทอ.อบ.1 : องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานออกแบบ
CERA371 : เตาเผาและการเผาเซรามิกส์ 2
CONS362 : วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering)
DESI233 : การสร้างหุ่นจำลอง (อ.พรชัย ปานทุ่ง)
DESI341 : คอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้นสูง (อ.ชาติชาย จันทร์ประทีป)
DESI361 : การออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย 3(2-2-5)
ELTC325 : ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอลโทรเลอร์
ELTC327 : วงจรดิจิตอลและการออกแบบวงจรลอจิก
ENGI111 : เขียนแบบวิศวกรรม (ดร.เอื้อบุญ ที่พึ่ง)
ICOM114 : โครงสร้างข้อมูลและเทคนิคการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
LOEN111 : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management)
LOEN356 : ระบบการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า (Inventory and Warehouse Management)
TE : Concrete Technology
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
AGS 102 : อาหารและการให้อาหารสัตว์
AGS424 : มลภาวะทางการเกษตรและการจัดการของเสีย (อ.ดร.จักรกฤช ศรีละออ)
ANS 241 : Animal Anatomy and Physiology
ANS303 : การเลี้ยงสัตว์ปีกสวยงาม
FST331 : จุลชีววิทยาทางอาหาร (เกตุการ)
FST345 : เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
FST346 : เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภํณฑ์ (ธวัชชัย)
FST441 : เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์
FST451 : การประกันคุณภาพอาหาร

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0