หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม4  คน
สมาชิก0  คน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการเรียนการสอน e-Learning PSRU 

ระบบe-Learningเป็นรูปแบบการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่
โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
โดยสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยทุกที่ ทุกเวลา
และยังสามารถเลือกเรียนได้ตามความสามารถและความสนใจของตนเองอีกด้วย
โดยรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อมัลติมีเดียทั้งบทความ ภาพเสียงหรือวิดีโอ
ในรูปแบบที่สามารถโต้ตอบได้เสมือนการเรียนในห้องเรียนปกติ
วิชาเปิดลงทะเบียน
 
รายชื่อหลักสูตรวันเวลาเรียน
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Economics)6 มี.ค. - 6 มี.ค. 58
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี6 มี.ค. - 12 มี.ค. 58
ปฏิบัติการทำพิมพ์และการหล่อ 16 มี.ค. - 17 มี.ค. 58
คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 6 มี.ค. - 16 เม.ย. 58
อาหารและการให้อาหารสัตว์6 มี.ค. - 9 เม.ย. 58
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านฐานข้อมูล (อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์)6 มี.ค. - 21 มี.ค. 58
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย6 มี.ค. - 8 มี.ค. 58
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา6 มี.ค. - 19 เม.ย. 58
สุนทรียะของการเคลื่อนไหว (สุนทรียภาพของชีวิต Aesthetic of Life) 6 มี.ค. - 27 มี.ค. 58
การวิจัยการศึกษา (นางสาวพัชราวลัย มีทรัพย์)6 มี.ค. - 16 มี.ค. 58
สังคมยุคดิจิตอล (Digital Social) 3(2-2-5)6 มี.ค. - 17 เม.ย. 58
กราฟิกคอมพิวเตอร์เบื้องต้น6 มี.ค. - 19 มี.ค. 58
การเลี้ยงสัตว์ปีกสวยงาม6 มี.ค. - 20 มี.ค. 58
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ6 มี.ค. - 17 มี.ค. 58
ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม (นางสาวจอมขวัญ รัตนกิจ)6 มี.ค. - 25 มี.ค. 58
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (อ.ดร. วรรณพร สุริยะกาศ)6 มี.ค. - 13 เม.ย. 58
ทฤษฎีเซต6 มี.ค. - 7 มี.ค. 58
ภาษาอังกฤษสำหรับครู(นางสาวภาวิณี เดชเทศ)6 มี.ค. - 22 มี.ค. 58
หลักการเขียนตัวสะกด6 มี.ค. - 22 มี.ค. 58
วันสำคัญทางศาสนา6 มี.ค. - 19 มี.ค. 58
คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน (นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว)6 มี.ค. - 27 มี.ค. 58
การผลิตพืช (ขนิษฐา ไชยแก้ว)6 มี.ค. - 12 มี.ค. 58
โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง6 มี.ค. - 18 มี.ค. 58
สุขภาพพืชและการอารักขาพืช6 มี.ค. - 1 เม.ย. 58
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Economics)10 มี.ค. - 10 มี.ค. 58
สาระการเรียนรู้
รายวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การใช้งานซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวกับการทำงานในสำนักงาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม
คณะครุศาสตร์
รายวิชาคณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายวิชาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
รายวิชาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
คณะวิทยาการจัดการ
รายวิชาคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รายวิชาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รายวิชาภาษาไทย
การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทย หลักการใช้ภาษา วรรณกรรมและวรรณคดี
 
Powered by
egat nectec_logo nstda
  Admin Message

Welcome to e-Learning PSRU
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์


Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0